سازمان بهزیستی کشور

مدیریت سایت سازمان بهزیستی کشور به مدت ۴ سال

  • تولید بولتن های خبری سازمان بهزیستی کشور
  • بروز رسانی اطلاعات لیست ها
  • گزارشات تصویری رویدادها و همایش ه
  • معرفی بخش های سازمان و دستگاه ها
  • تهیه و انتشار فایل معرفی سایت