پایگاه اطلاع رسانی اعتدالگرایان

انجمن اعتدالگرایان در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با عنوان جوانان حامی دکتر حسن روحانی

سفارش انجمن اعتدالگرایان

به سفارش انجمن اعتدالگرایان در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با عنوان جوانان حامی دکتر حسن روحانی طراحی و راه اندازی شد.

در دوران تبلیغات انتخابات نیز مدیریت محتوای پایگاه اطلاع رسانی اعتدالگرایان بر عهده تیم رایانه گستر آگرین سپرده شده بود.